Vi tilbyr

Et døgnåpent tilbud
Vi tilbyr et gratis døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et lavterskeltilbud og du kan selv ta kontakt med oss uten henvisning.

Telefon og samtaletilbud
Du kan ringe eller komme til samtaler der du får veiledning, og eventuelt bistand til å etablere et samarbeid med andre aktuelle instanser.

Botilbud
For deg og dine barn i en krise­situasjon. Samtaler, bistand til kontakt med ­aktuelle i hjelpeapparatet og andre viktige aktører er noe av det vi kan tilby under oppholdet hos oss.

Tilbud til barn
Barn i følge med mor eller far.

Oppfølging
For å kvalitetssikre arbeidet som ­gjø­res er kartleggings- og observasjons­arbeid spesielt viktig. Samtidig med dette skal brukernes medvirkning i ­tiltak- og gjennomføringsfasen ivaretas ut ifra den enkeltes forutset­ninger og ressurser. Etter utflytting/ved reetablering, bistår vi med samtaler og veiledning ved behov.

Juridisk bistand
Personer som oppsøker krisesenteret i forbindelse med at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner får hjelp til å skaffe juridisk bistand.

Utadrettet virksomhet
I form av informasjon og undervisning til skoler, barnehager, organisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparatet.

 

 

Er du utsatt for vold?

• Er det noen i din familie eller nære omgangskrets du er redd?
• Blir du hindret i å treffe familie og venner?
• Er du utsatt for sjalusi, isolasjon og kontroll?
• Trues du med vold?
• Blir du ydmyket?
• Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
• Får du skylden for volden som utøves?


Derfor kan det føles vanskelig å få gjort noe:

• Overgriper svinger mellom å være voldelig og kjærlig
• Manglende nettverk
• Dårlig økonomi
• Ingen steder å gå
• Skam og skyldfølelse
• Du blir fortalt at mishandlingen er din egen feil
• Redd for hevn med enda mer vold og plager
• Redd for vold mot barna
• Press fra familien
• Manglende kunnskap om rettigheter og muligheter