Om Gjøvik Krisesenter IKS

Du som opplever vold i familien eller fra en annen som står deg nær, kan få gratis hjelp på krisesenteret. Ring: 61 17 55 60. Du kan ringe oss hele døgnet. Vi hjelper deg med en gang. Du kan bo her hvis du trenger det. Det gjelder også barna dine. Du kan også komme hit til samtale. 

Fra 1. januar 2010 trådte Lov om krise­senter i kraft. Der ble kommunene pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. Gjøvik Krisesenter IKS gir et tilbud til innbyggerne i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns­problem. Vold skaper utrygghet, kan medføre helse­skader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. 

For å få gode løsninger for våre brukere er det av stor betydning at vi har et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparat. Vi ser det som viktig at våre brukere knyttes opp mot hjelpe­apparatet i egen hjemkommune i en tidlig fase, med tanke på eventuell videre oppfølging. 

Vi er ni fast ansatte med ulik faglig utdanning og kompetanse til å bistå personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e, jf. Krisesenterlova § 5.

Vårt tilbud

Et døgnåpent tilbud
Vi tilbyr et gratis døgnåpent tilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er et lavterskeltilbud og du kan selv ta kontakt med oss uten henvisning.  

Telefon og samtaletilbud
Vi tilbyr deg som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi deg avtale om samtale. 

Botilbud
Vi kan tilby kvinner, menn og barn et midlertidig beskyttet botilbud. Tilbudet er gratis. Menn bor fysisk adskilt fra kvinner. Under oppholdet tilbyr vi støtte, hjelp til å bearbeide, samtaler og egen kontaktperson som hjelper med kontakten med hjelpeapparatet, advokat, Nav, politi og andre du har behov for. Vi skaffer tolk ved behov. Senteret er universelt utformet slik at både eldre og funksjonshemmede kan bo og motta samtaletilbud.  

Tilbud til barn
Senteret har et spesielt fokus på barn. Vi tilbyr samtaler, lek og aktivitet og har egen barnefaglig ansvarlig. 

Oppfølging
For å kvalitetssikre arbeidet som ­gjø­res er kartleggings- og observasjons­arbeid spesielt viktig. Samtidig med dette skal brukernes medvirkning i ­tiltak- og gjennomføringsfasen ivaretas ut ifra den enkeltes forutset­ninger og ressurser. Etter utflytting/ved reetablering, bistår vi med samtaler og veiledning ved behov.

Juridisk bistand
Personer som oppsøker krisesenteret i forbindelse med at de har vært utsatt for vold i nære relasjoner får hjelp til å skaffe juridisk bistand.

Utadrettet virksomhet
I form av informasjon og undervisning til skoler, barnehager, organisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige hjelpeapparatet.