Eldre

Overgrep mot eldre rammer begge kjønn og skjer i alle sosiale lag av befolkningen. Vold i nære relasjoner er handlinger begått av en person den eldre har tillit til og som den ofte er avhengig av. Det kan være partner, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær. Ofte skjer flere former for overgrep samtidig. Omsorgssvikt mot den eldre er også et overgrep. 

Overgrep mot eldre omfatter fysiske, psykiske, økonomiske og strukturelle overgrep. Risikofaktorer for overgrep hos eldre kan være sykdom eller funksjonssvikt, isolasjon og lite eller dårlig fungerende sosialt nettverk. Risikofaktorer kan også knyttes til overgriper i form av rus, psykisk sykdom eller omsorgsbelastning. 

Barrierer for å få gitt hjelp kan ligge hos den eldre selv, i hjelpeapparatet eller hos andre som mistenker eller observerer overgrep. Krisesenteret har et nært samarbeid med andre i hjelpeapparatet (lege, hjemmesykepleie, etc.) ved behov. 

Mange eldre prøver å holde ut volden fordi de er knyttet til overgriper. De kan være avhengig av overgriper, samtidig som overgriper er avhengig av den eldre. Eldre kan også tenke at de har gjort seg fortjent til volden. Det er også vanlig for den eldre å oppleve volden som en privatsak som de ikke ønsker at andre skal få innsyn i, eller gripe inn i. 

Hva bør vi se etter?

 - Depresjon, forvirring, angst og søvnmangel

 - Spiseproblemer og vekttap

 - Vannskjøtsel av seg selv

 - Sprikende forklaringer på hendelser

 - Fall og benbrudd

 - Økt etterspørsel etter medisiner

 - Sosial isolasjon

 - Merker på kroppen og klærne 

 - Endring i økonomi og uvanlig pengebruk

 - Endring av testamente

 - Mangler eiendeler og verdisaker

 - Hjelpeløshet og resignasjon

¨- Unngår kontakt med omsorgsgiver

 

Hvem kan eldre eller hjelpere kontakte?

Hvis du som pårørende eller hjepearbeider er usikker kan du ringe krisesenteret for en uformell konsulterende samtale, der ingenting blir loggført. Se vår kontaktinformasjon. 

Det finnes også en nasjonal kontakttelefon, Vern for eldre 800 30 196, som er et tiltak som kan kontaktes av privatpersoner, pårørende og helse- og sosialpersonell for råd og informasjon. Les mer på www.vernforeldre.no